Trumpalaikiai kreditai

WWW.AUJAMA-CREDIT.LT STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ SU MOKĖJIMO GRAFIKU

1. Vartojimo kredito davėjo pavadinimas ir buveinės adresas:

Vartojimo kredito davėjas Firma „Aujama-credit“
Adresas: P. Lukšio g. 34, LT-49356 Kaunas
Telefono numeris: +370 698 20630
Elektroninio pašto adresas: info@aujama.lt
Interneto svetainė: www.aujama-credit.lt
Vartojimo kredito davėją prižiūrinti institucija: Lietuvos bankas

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis: Vartojimo kreditas
Bendra vartojimo kredito suma: EUR
Lėšų išmokėjimo sąlygos: Teisę kreiptis dėl vartojimo kredito išdavimo turi ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms, nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, ir kuris yra registruotas www.aujama-credit.lt valdomoje duomenų bazėje. Kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, išskyrus Vartojimo kredito įstatyme numatytus atvejus. Kreditą gali gauti tie asmenys, kurie yra atlikę šiuos veiksmus tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodyta tvarka ir sąlygomis: tinkamai prisiregistravę kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje (nurodę reikalaujamą pateikti informaciją, pateikę sutikimą kredito davėjui tvarkyti kredito gavėjo asmens duomenis, sumokėję registracijos mokestį), pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti, patvirtinę pagal pateiktą paraišką sistemos sugeneruotas vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas. Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Kredito gavėjui tinkamai įvykdžius visus tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodytus veiksmus kreditui gauti, apie sprendimą suteikti vartojimo kreditą kredito davėjas per 1 d. d. kredito davėjo darbo valandomis informuoja kredito gavėją elektroniniu laišku ar SMS, ir patvirtina kredito gavėjo jau anksčiau patvirtintas vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas.
Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą: Kredito davėjas nedelsiant (iš karto po pranešimo suteikti vartojimo kreditą išsiuntimo) išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytą banko sąskaitą. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas
Vartojimo kredito sutarties trukmė: Vartojimo kredito sutarties trukmė ir Kredito grąžinimo terminas yra nustatomas individualiai, atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka: Kredito suma ir bendra kredito kaina yra grąžinama vienu mokėjimu suėjus kredito grąžinimo terminui, arba dalinėmis – mėnesinėmis – įmokomis laikantis Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito grąžinimo grafiko. Dalinės įmokos taikomos tik tada, kai šalys dėl jų susitaria Specialiosiose sąlygose. Iš kredito gavėjo gaunamos įmokos yra paskirstomos tokia tvarka:

Pirma eile – skiriamos padengti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos).

Antra eile – skiriamos padengti netesybas pagal Vartojimo kredito sutartį.

Trečia eile – skiriamos padengti pirmiausia pelno palūkanas ir administravimo mokestį, susidariusius iki įmokos už einamą mėnesį ir už einamo mėnesio įmoką, po to kredito dalį, kuri turėjo būti sumokėta iki einamo mėnesio įmokos ir pagal einamo mėnesio įmoką.

Ketvirta eile – skiriamos kitiems mokėjimams pagal vartojimo kredito sutartį vykdyti.
Vartojimo kredito metinė palūkanų norma: %
Administravimo mokestis: 0,04 % per dieną
Bendra vartojimo Kredito kaina: pagal Sutarties nuostatas mokėtina administravimo mokesčio ir Pelno palūkanų suma, darant prielaidą, kad Kredito gavėjas nepažeis įmokų mokėjimo terminų.
Pelno palūkanos ir administravimo mokestis skaičiuojami iki prievolės pagal šią Sutartį visiško įvykdymo.
Bendra vartojimo Kredito gavėjo mokama suma: EUR
Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas: Kredito gavėjas neprivalo, tačiau kredito davėjo sutikimu gali prievolių pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymą užtikrinti kredito davėjo naudai išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį.
Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs galite pateikti, apibūdinimas: Paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma ne didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, suformuojamas elektroniniu būdu sutartyje ir tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodyta tvarka. Paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, turi būti notarinės formos. Su vekselio išdavimu susijusias notaro išlaidas savo sąskaita dengia kredito gavėjas. Bendra kredito gavėjo prievolių suma pagal sutartį ir išduotą vekselį negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis) suma. Kredito davėjas turi teisę pateikti kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Pateikus vekselį apmokėjimui ir kredito gavėjui vekselio neapmokėjus, išieškojimas iš kredito gavėjo turto yra vykdomas supaprastinta tvarka, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai (t.y., skola išieškoma ne teismine tvarka, o pagal notaro išduotą ir antstoliui pateiktą vykdomąjį įrašą).

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos: Metinė palūkanų norma – 74,95 %. Už suteiktą vartojimo kreditą taikomos fiksuotos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito sumos išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet yra faktiškai grąžinamas visas kreditas.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN): BVKMN – %
Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu: Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr.03-245 „Dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ Valstybės Žinios, 2012, Nr.140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis
MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus: Pavyzdys: skolinamasi 100 EUR sutartį sudarant 30 dienų, metinė palūkanų norma 74,95 proc, administravimo mokestis 1,2 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 137,27 proc, kredito palūkanos 30 dienų – 6,16 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 107,36 EUR.
Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina: apdrausti vartojimo kreditą ar sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį. Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN Vartojimo kredito apdrausti nebūtina. Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina.
Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos: Administravimo mokestis, kuris skaičiuojamas visą sutarties laikotarpį ir negali viršyti 0,04 % per dieną nuo negrąžintos bendros vartojimo kredito sumos.

Kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos, kurios nėra įskaitytos į bendrą vartojimo kredito kainą: Registracijos mokestis – 0,01 EUR.

Su kredito gavėjo pagal vartojimo kredito sutartį vykdomomis mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos (pvz., bankų taikomi komisiniai mokesčiai ir pan.) – priklausomai nuo atitinkamos kredito įstaigos taikomų tarifų.

Su vartojimo kredito sutarties vykdymo tikslais kredito gavėjo mobiliojo parašo naudojimu susiję mokesčiai - priklausomai nuo kredito gavėjui mobiliojo ryšio paslaugas teikiančio operatoriaus nustatytų tarifų.

Sąskaitos keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu keičia kredito davėjui nurodytą banko sąskaitą) – 0,01 EUR.

Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu prarado kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie kredito gavėjo zonos duomenis ir siekia nurodytu elektroniniu paštu pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį)) – 0,01 EUR.

Telefono numerio keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu prarado kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie kredito gavėjo zonos duomenis ir siekia nurodytu telefono numeriu pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį)) - 0,01 EUR.

Pažymos teikimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjo prašymu yra teikiama pažyma apie su vartojimo kredito sutartimi, jos vykdymu susijusius duomenis, kredito istoriją santykiuose su kredito davėju, įsiskolinimo kredito davėjui nebuvimą ir pan.) – 2,90 EUR.
Vekselio išdavimo mokestis – netaikomas.

Netesybos, mokamos už kreditą ir/ar kitas laiku pagal vartojimo kredito sutartį nesumokėtas sumas (0,05% į dieną nuo laiku nesumokėtų sumų), kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) (taikomos, jeigu kredito gavėjas vėluoja laiku atlikti mokėjimus pagal vartojimo kredito sutartį)
Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos: Būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos. Kredito lėšos išmokamos į kredito gavėjo vartojimo kreditui gauti pateiktoje paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais: Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti:
Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą. Kredito gavėjas moka 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įmokos (-ų) mokėjimo dieną. Delspinigiai nuo pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų už kiekvieną įmoką atskirai
  Padengti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos). Kredito gavėjui praleidus kredito įmokos mokėjimo terminą, pelno palūkanos ir administravimo mokestis yra skaičiuojamos iki faktinio kredito įmokos sumokėjimo ar visiško kredito grąžinimo dienos, ir atlieka mokėjimo funkciją (nėra kompensuojamojo pobūdžio). Jei sudarant kredito sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos ar kita nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), tai kredito gavėjui vėluojant sutartyje numatytais terminais atlikti pagal sutartį priklausančius mokėjimus, nuolaidos kredito gavėjo vėluojamiems sumokėti mokėjimams (o kai Kreditas grąžinamas mėnesinėmis įmokomis – visai likusiai negrąžintai Kredito sumai ar jos daliai) netaikomos, o kredito gavėjas moka sutarties sudarymo dieną kredito gavėjui suteikto kredito atžvilgiu taikytą įprastą bendrąją vartojimo kredito kainą, informacija apie kurios dydį sutarties sudarymo dieną buvo pateikta kredito davėjo tinklalapyje ir yra nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose.

4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties.
Jūs turite teisę apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties
Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, apsisprendimo laikotarpiu (t.y. per dvi kalendorines dienas) gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo kredito gavėjui dienos. Kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai kredito davėjui ir grąžina kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Tokiu atveju kredito davėjas neturi teisės iš kredito gavėjo reikalauti palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties: Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną.

Pasinaudojęs atsisakymo teise, kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos, bei sumokėti kredito davėjo viešojo administravimo įstaigoms (SODRAI, VĮ Registrų centrui, VĮ Centrinei hipotekos įstaigai) sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kuriuos kredito davėjas sumokėjo dėl sutarties su kredito gavėju sudarymo ir/ar kredito gavėjui suteikimo.
šankstinis grąžinimas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.
Kredito gavėjas iš anksto apie tai raštu pranešęs Kredito davėjui turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Kreditą ar jo dalį nepasibaigus sutartyje nustatytam kredito grąžinimo terminui. Kredito gavėjui savo iniciatyva grąžinant kreditą ar jo dalį anksčiau nustatyto termino, kredito gavėjas kartu su grąžinama kredito suma privalo sumokėti ir iki išankstinio grąžinimo dienos priskaičiuotas pelno palūkanas, administravimo mokestį ir kitas į bendrą vartojimo kredito kainą neįeinančias išlaidas. Kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Kreditas ar jo dalis viršija 2320 Eur (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt eurų) per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies, bet ne didesnę nei pelno palūkanų ir administravimo mokesčio suma, kurią Kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Kreditą grąžintų Kredito sutartyje nurodytu laiku
Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams. Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, bei atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo deklaracijoje, kredito paraiškoje ir kitaip pateiktą informaciją, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą ir turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį.
Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.
Jeigu kredito gavėjas paprašo, kredito davėjas patvariojoje laikmenoje kredito gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia kredito gavėjui vartojimo kredito sutarties projektą, kuris taip pat yra bet kuriuo metu prieinamas kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos tinklalapyje www.aujama-credit.lt

5. Jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas Įgyvendindamas savo teisę apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos (t.y. per dvi kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo kredito gavėjui dienos) praneša apie tai kredito davėjui elektroniniu paštu info@aujama.lt arba trumpąja žinute telefonu.+370 612 75777., arba paštu adresu P. Lukšio g. 34, LT-49356 Kaunas ir grąžina kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Nepasinaudojus atsisakymo teise apsisprendimo laikotarpiu, kredito gavėjas netenka teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties nemokėdamas kredito davėjui vartojimo kredito sutartyje numatytų palūkanų, kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Įgyvendindamas savo teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties, kredito gavėjas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos išsiunčia kredito davėjui elektroniniu paštu info@aujama.lt ar paštu adresu P. Lukšio g. 34 g. LT-49356 Kaunas raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka Kredito gavėjas manydamas, kad Kredito davėjas vykdydamas vartojimo kredito sutartį pažeidė, Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus, savo pasirinkimu gali kreiptis ne į teismą, bet pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Tokiu atveju kredito gavėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į kredito davėją ir nurodyti tariamo pažeidimo aplinkybes bei savo reikalavimus. Kredito davėjas privalo raštu atsakyti į tokią iš kredito gavėjo gautą pretenziją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip. Kredito davėjas tokį kredito gavėjo prašymą nagrinėja nemokamai.

Kai kredito gavėjo netenkina kredito davėjo pateiktas atsakymas į kredito gavėjo pretenziją arba kai Kredito davėjas neatsako į Kredito gavėjo pretenziją per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos (jeigu įstatymų arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip), kredito gavėjas turi teisę per 1 (vienus) metus nuo kreipimosi į Kredito davėją dienos dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme Lietuvos banko įstatyme ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23. patvirtintose Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėse nustatyta tvarka.

Jei nepavyktų su Firma skundo išspręsti taikiai, tada kreipkitės į Lietuvos banką.

Išsamią informaciją apie ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimą rasite: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

WWW.AUJAMA-CREDIT.LT STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ SU MOKĖJIMO GRAFIKU

1. Vartojimo kredito davėjo pavadinimas ir buveinės adresas:

Vartojimo kredito davėjas Firma „Aujama-credit“
Adresas: P. Lukšio g. 34, LT-49356 Kaunas
Telefono numeris: +370 698 20630
Elektroninio pašto adresas: info@aujama.lt
Interneto svetainė: www.aujama-credit.lt
Vartojimo kredito davėją prižiūrinti institucija: Lietuvos bankas

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis: Vartojimo kreditas
Bendra vartojimo kredito suma: EUR
Lėšų išmokėjimo sąlygos: Teisę kreiptis dėl vartojimo kredito išdavimo turi ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms, nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, ir kuris yra registruotas www.aujama-credit.lt valdomoje duomenų bazėje. Kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, išskyrus Vartojimo kredito įstatyme numatytus atvejus. Kreditą gali gauti tie asmenys, kurie yra atlikę šiuos veiksmus tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodyta tvarka ir sąlygomis: tinkamai prisiregistravę kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje (nurodę reikalaujamą pateikti informaciją, pateikę sutikimą kredito davėjui tvarkyti kredito gavėjo asmens duomenis, sumokėję registracijos mokestį), pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti, patvirtinę pagal pateiktą paraišką sistemos sugeneruotas vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas. Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Kredito gavėjui tinkamai įvykdžius visus tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodytus veiksmus kreditui gauti, apie sprendimą suteikti vartojimo kreditą kredito davėjas per 1 d. d. kredito davėjo darbo valandomis informuoja kredito gavėją elektroniniu laišku ar SMS, ir patvirtina kredito gavėjo jau anksčiau patvirtintas vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas.
Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą: Kredito davėjas nedelsiant (iš karto po pranešimo suteikti vartojimo kreditą išsiuntimo) išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytą banko sąskaitą. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas
Vartojimo kredito sutarties trukmė: Vartojimo kredito sutarties trukmė ir Kredito grąžinimo terminas yra nustatomas individualiai, atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka: Kredito suma ir bendra kredito kaina yra grąžinama vienu mokėjimu suėjus kredito grąžinimo terminui, arba dalinėmis – mėnesinėmis – įmokomis laikantis Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito grąžinimo grafiko. Dalinės įmokos taikomos tik tada, kai šalys dėl jų susitaria Specialiosiose sąlygose. Iš kredito gavėjo gaunamos įmokos yra paskirstomos tokia tvarka:

Pirma eile – skiriamos padengti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos).

Antra eile – skiriamos padengti netesybas pagal Vartojimo kredito sutartį.

Trečia eile – skiriamos padengti pirmiausia pelno palūkanas ir administravimo mokestį, susidariusius iki įmokos už einamą mėnesį ir už einamo mėnesio įmoką, po to kredito dalį, kuri turėjo būti sumokėta iki einamo mėnesio įmokos ir pagal einamo mėnesio įmoką.

Ketvirta eile – skiriamos kitiems mokėjimams pagal vartojimo kredito sutartį vykdyti.
Vartojimo kredito metinė palūkanų norma: %
Administravimo mokestis: 0,04 % per dieną
Bendra vartojimo Kredito kaina: pagal Sutarties nuostatas mokėtina administravimo mokesčio ir Pelno palūkanų suma, darant prielaidą, kad Kredito gavėjas nepažeis įmokų mokėjimo terminų.
Pelno palūkanos ir administravimo mokestis skaičiuojami iki prievolės pagal šią Sutartį visiško įvykdymo.
Bendra vartojimo Kredito gavėjo mokama suma: EUR
Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas: Kredito gavėjas neprivalo, tačiau kredito davėjo sutikimu gali prievolių pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymą užtikrinti kredito davėjo naudai išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį.
Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs galite pateikti, apibūdinimas: Paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma ne didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, suformuojamas elektroniniu būdu sutartyje ir tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodyta tvarka. Paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, turi būti notarinės formos. Su vekselio išdavimu susijusias notaro išlaidas savo sąskaita dengia kredito gavėjas. Bendra kredito gavėjo prievolių suma pagal sutartį ir išduotą vekselį negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis) suma. Kredito davėjas turi teisę pateikti kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Pateikus vekselį apmokėjimui ir kredito gavėjui vekselio neapmokėjus, išieškojimas iš kredito gavėjo turto yra vykdomas supaprastinta tvarka, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai (t.y., skola išieškoma ne teismine tvarka, o pagal notaro išduotą ir antstoliui pateiktą vykdomąjį įrašą).

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos: Metinė palūkanų norma – 74,95 %. Už suteiktą vartojimo kreditą taikomos fiksuotos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito sumos išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet yra faktiškai grąžinamas visas kreditas.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN): BVKMN – %
Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu: Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr.03-245 „Dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ Valstybės Žinios, 2012, Nr.140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis
MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus: Pavyzdys: skolinamasi 100 EUR sutartį sudarant 30 dienų, metinė palūkanų norma 74,95 proc, administravimo mokestis 1,2 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 137,27 proc, kredito palūkanos 30 dienų – 6,16 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 107,36 EUR.
Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina: apdrausti vartojimo kreditą ar sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį. Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN Vartojimo kredito apdrausti nebūtina. Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina.
Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos: Administravimo mokestis, kuris skaičiuojamas visą sutarties laikotarpį ir negali viršyti 0,04 % per dieną nuo negrąžintos bendros vartojimo kredito sumos.

Kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos, kurios nėra įskaitytos į bendrą vartojimo kredito kainą: Registracijos mokestis – 0,01 EUR.

Su kredito gavėjo pagal vartojimo kredito sutartį vykdomomis mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos (pvz., bankų taikomi komisiniai mokesčiai ir pan.) – priklausomai nuo atitinkamos kredito įstaigos taikomų tarifų.

Su vartojimo kredito sutarties vykdymo tikslais kredito gavėjo mobiliojo parašo naudojimu susiję mokesčiai - priklausomai nuo kredito gavėjui mobiliojo ryšio paslaugas teikiančio operatoriaus nustatytų tarifų.

Sąskaitos keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu keičia kredito davėjui nurodytą banko sąskaitą) – 0,01 EUR.

Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu prarado kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie kredito gavėjo zonos duomenis ir siekia nurodytu elektroniniu paštu pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį)) – 0,01 EUR.

Telefono numerio keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu prarado kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie kredito gavėjo zonos duomenis ir siekia nurodytu telefono numeriu pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį)) - 0,01 EUR.

Pažymos teikimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjo prašymu yra teikiama pažyma apie su vartojimo kredito sutartimi, jos vykdymu susijusius duomenis, kredito istoriją santykiuose su kredito davėju, įsiskolinimo kredito davėjui nebuvimą ir pan.) – 2,90 EUR.
Vekselio išdavimo mokestis – netaikomas.

Netesybos, mokamos už kreditą ir/ar kitas laiku pagal vartojimo kredito sutartį nesumokėtas sumas (0,05% į dieną nuo laiku nesumokėtų sumų), kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) (taikomos, jeigu kredito gavėjas vėluoja laiku atlikti mokėjimus pagal vartojimo kredito sutartį)
Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos: Būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos. Kredito lėšos išmokamos į kredito gavėjo vartojimo kreditui gauti pateiktoje paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais: Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti:
Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą. Kredito gavėjas moka 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą įmokos (-ų) mokėjimo dieną. Delspinigiai nuo pradelstos sumokėti sumos yra skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų už kiekvieną įmoką atskirai
  Padengti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos). Kredito gavėjui praleidus kredito įmokos mokėjimo terminą, pelno palūkanos ir administravimo mokestis yra skaičiuojamos iki faktinio kredito įmokos sumokėjimo ar visiško kredito grąžinimo dienos, ir atlieka mokėjimo funkciją (nėra kompensuojamojo pobūdžio). Jei sudarant kredito sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos ar kita nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), tai kredito gavėjui vėluojant sutartyje numatytais terminais atlikti pagal sutartį priklausančius mokėjimus, nuolaidos kredito gavėjo vėluojamiems sumokėti mokėjimams (o kai Kreditas grąžinamas mėnesinėmis įmokomis – visai likusiai negrąžintai Kredito sumai ar jos daliai) netaikomos, o kredito gavėjas moka sutarties sudarymo dieną kredito gavėjui suteikto kredito atžvilgiu taikytą įprastą bendrąją vartojimo kredito kainą, informacija apie kurios dydį sutarties sudarymo dieną buvo pateikta kredito davėjo tinklalapyje ir yra nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose.

4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties.
Jūs turite teisę apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties
Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, apsisprendimo laikotarpiu (t.y. per dvi kalendorines dienas) gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo kredito gavėjui dienos. Kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai kredito davėjui ir grąžina kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Tokiu atveju kredito davėjas neturi teisės iš kredito gavėjo reikalauti palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties: Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną.

Pasinaudojęs atsisakymo teise, kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos, bei sumokėti kredito davėjo viešojo administravimo įstaigoms (SODRAI, VĮ Registrų centrui, VĮ Centrinei hipotekos įstaigai) sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kuriuos kredito davėjas sumokėjo dėl sutarties su kredito gavėju sudarymo ir/ar kredito gavėjui suteikimo.
šankstinis grąžinimas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.
Kredito gavėjas iš anksto apie tai raštu pranešęs Kredito davėjui turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Kreditą ar jo dalį nepasibaigus sutartyje nustatytam kredito grąžinimo terminui. Kredito gavėjui savo iniciatyva grąžinant kreditą ar jo dalį anksčiau nustatyto termino, kredito gavėjas kartu su grąžinama kredito suma privalo sumokėti ir iki išankstinio grąžinimo dienos priskaičiuotas pelno palūkanas, administravimo mokestį ir kitas į bendrą vartojimo kredito kainą neįeinančias išlaidas. Kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Kreditas ar jo dalis viršija 2320 Eur (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt eurų) per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies, bet ne didesnę nei pelno palūkanų ir administravimo mokesčio suma, kurią Kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Kreditą grąžintų Kredito sutartyje nurodytu laiku
Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams. Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, bei atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo deklaracijoje, kredito paraiškoje ir kitaip pateiktą informaciją, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą ir turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį.
Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.
Jeigu kredito gavėjas paprašo, kredito davėjas patvariojoje laikmenoje kredito gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia kredito gavėjui vartojimo kredito sutarties projektą, kuris taip pat yra bet kuriuo metu prieinamas kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos tinklalapyje www.aujama-credit.lt

5. Jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas Įgyvendindamas savo teisę apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos (t.y. per dvi kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo kredito gavėjui dienos) praneša apie tai kredito davėjui elektroniniu paštu info@aujama.lt arba trumpąja žinute telefonu.+370 612 75777., arba paštu adresu P. Lukšio g. 34, LT-49356 Kaunas ir grąžina kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Nepasinaudojus atsisakymo teise apsisprendimo laikotarpiu, kredito gavėjas netenka teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties nemokėdamas kredito davėjui vartojimo kredito sutartyje numatytų palūkanų, kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Įgyvendindamas savo teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties, kredito gavėjas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos išsiunčia kredito davėjui elektroniniu paštu info@aujama.lt ar paštu adresu P. Lukšio g. 34 g. LT-49356 Kaunas raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka Kredito gavėjas manydamas, kad Kredito davėjas vykdydamas vartojimo kredito sutartį pažeidė, Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus, savo pasirinkimu gali kreiptis ne į teismą, bet pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Tokiu atveju kredito gavėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į kredito davėją ir nurodyti tariamo pažeidimo aplinkybes bei savo reikalavimus. Kredito davėjas privalo raštu atsakyti į tokią iš kredito gavėjo gautą pretenziją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip. Kredito davėjas tokį kredito gavėjo prašymą nagrinėja nemokamai.

Kai kredito gavėjo netenkina kredito davėjo pateiktas atsakymas į kredito gavėjo pretenziją arba kai Kredito davėjas neatsako į Kredito gavėjo pretenziją per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos (jeigu įstatymų arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip), kredito gavėjas turi teisę per 1 (vienus) metus nuo kreipimosi į Kredito davėją dienos dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme Lietuvos banko įstatyme ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23. patvirtintose Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėse nustatyta tvarka.

Jei nepavyktų su Firma skundo išspręsti taikiai, tada kreipkitės į Lietuvos banką.

Išsamią informaciją apie ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimą rasite: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

WWW.AUJAMA-CREDIT.LT STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ

1.Vartojimo kredito davėjo pavadinimas ir buveinės adresas:

Vartojimo kredito davėjas Firma „Aujama-credit“
Adresas: P. Lukšio g. 34, LT-49356 Kaunas
Telefono numeris: +370 698 20630
Elektroninio pašto adresas: info@aujama.lt
Interneto svetainė: www.aujama-credit.lt
Vartojimo kredito davėją prižiūrinti institucija: Lietuvos bankas

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis: Vartojimo kreditas
Bendra vartojimo kredito suma:
Lėšų išmokėjimo sąlygos: Teisę kreiptis dėl vartojimo kredito išdavimo turi ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms, nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, ir kuris yra registruotas www.aujama-credit.lt valdomoje duomenų bazėje. Kredito sutartis negali būti sudaroma su neveiksniu tam tikroje srityje asmeniu, ribotai veiksniu tam tikroje srityje asmeniu arba asmeniu, kuris sprendimus tam tikroje srityje priima naudodamasis pagalba, išskyrus Vartojimo kredito įstatyme numatytus atvejus. Kreditą gali gauti tie asmenys, kurie yra atlikę šiuos veiksmus tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodyta tvarka ir sąlygomis: tinkamai prisiregistravę kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje (nurodę reikalaujamą pateikti informaciją, pateikę sutikimą kredito davėjui tvarkyti kredito gavėjo asmens duomenis, sumokėję registracijos mokestį), pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti, patvirtinę pagal pateiktą paraišką sistemos sugeneruotas vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas. Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Kredito gavėjui tinkamai įvykdžius visus tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodytus veiksmus kreditui gauti, apie sprendimą suteikti vartojimo kreditą kredito davėjas per 1 d. d. kredito davėjo darbo valandomis informuoja kredito gavėją elektroniniu laišku ar SMS, ir patvirtina kredito gavėjo jau anksčiau patvirtintas vartojimo kredito sutarties bendrąsias ir specialiąsias sąlygas.
Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą: Kredito davėjas nedelsiant (iš karto po pranešimo suteikti vartojimo kreditą išsiuntimo) išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje nurodytą banko sąskaitą. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas
Vartojimo kredito sutarties trukmė: Kredito grąžinimo terminas dienų Vartojimo kredito sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.s
Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka: Kredito suma ir bendra kredito kaina yra grąžinama vienu mokėjimu suėjus kredito grąžinimo terminui, arba dalinėmis – mėnesinėmis – įmokomis laikantis Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto Kredito grąžinimo grafiko. Dalinės įmokos taikomos tik tada, kai šalys dėl jų susitaria Specialiosiose sąlygose. Iš kredito gavėjo gaunamos įmokos yra paskirstomos tokia tvarka:

Pirma eile – skiriamos padengti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos).

Antra eile – skiriamos padengti netesybas pagal Vartojimo kredito sutartį.

Trečia eile – skiriamos padengti pirmiausia pelno palūkanas ir administravimo mokestį už tolesnį naudojimąsi kreditu suėjus kredito grąžinimo terminui, po to kredito grąžinimo dienai apskaičiuotai bendrą vartojimo kredito kainai, po to – kreditą (ar jo dalį).

Ketvirta eile – skiriamos kitiems mokėjimams pagal vartojimo kredito sutartį vykdyti.
Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti: Suteikta vartojimo kredito suma:
Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos: Taikomos palūkanos:
Administravimo mokestis:
Bendra vartojimo Kredito mokama suma:
Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas: Kredito gavėjas neprivalo, tačiau kredito davėjo sutikimu gali prievolių pagal vartojimo kredito sutartį įvykdymą užtikrinti kredito davėjo naudai išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį.
Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs galite pateikti, apibūdinimas: Paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma ne didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, suformuojamas elektroniniu būdu sutartyje ir tinklalapyje www.aujama-credit.lt nurodyta tvarka. Paprastasis neprotestuotinas vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų, turi būti notarinės formos. Su vekselio išdavimu susijusias notaro išlaidas savo sąskaita dengia kredito gavėjas. Bendra kredito gavėjo prievolių suma pagal sutartį ir išduotą vekselį negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis ir netesybomis) suma. Kredito davėjas turi teisę pateikti kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Pateikus vekselį apmokėjimui ir kredito gavėjui vekselio neapmokėjus, išieškojimas iš kredito gavėjo turto yra vykdomas supaprastinta tvarka, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai (t.y., skola išieškoma ne teismine tvarka, o pagal notaro išduotą ir antstoliui pateiktą vykdomąjį įrašą).

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos: Metinė palūkanų norma – 74,95 % Už suteiktą vartojimo kreditą taikomos fiksuotos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito sumos išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet yra faktiškai grąžinamas visas kreditas.
Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN): BVKMN – 137,27 %
Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu: Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ir Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr.03-245 „Dėl bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ Valstybės Žinios, 2012, Nr.140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis
MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus: Pavyzdys: skolinamasi 100 EUR sutartį sudarant 30 dienų, metinė palūkanų norma 74,95 proc, administravimo mokestis 1,2 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 137,27 proc, kredito palūkanos 30 dienų – 6,16 EUR, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 107,36 EUR.
Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina: apdrausti vartojimo kreditą ar sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį. Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN Vartojimo kredito apdrausti nebūtina. Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina.
Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos: Su vartojimo kredito sutartimi susijusių išlaidų, kurios būtų įskaitytos į bendrą vartojimo kredito kainą, nėra. Kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos, kurios nėra įskaitytos į bendrą vartojimo kredito kainą: Registracijos mokestis – 0,01 EUR.

Su kredito gavėjo pagal vartojimo kredito sutartį vykdomomis mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos (pvz., bankų taikomi komisiniai mokesčiai ir pan.) – priklausomai nuo atitinkamos kredito įstaigos taikomų tarifų.

Su vartojimo kredito sutarties vykdymo tikslais kredito gavėjo mobiliojo parašo naudojimu susiję mokesčiai - priklausomai nuo kredito gavėjui mobiliojo ryšio paslaugas teikiančio operatoriaus nustatytų tarifų.

Sąskaitos keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu keičia kredito davėjui nurodytą banko sąskaitą) – 0,01 EUR.

Elektroninio pašto adreso keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu prarado kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie kredito gavėjo zonos duomenis ir siekia nurodytu elektroniniu paštu pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį)) – 0,01 EUR.

Telefono numerio keitimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjas sutarties vykdymo metu prarado kredito davėjo suteiktus prisijungimo prie kredito gavėjo zonos duomenis ir siekia nurodytu telefono numeriu pakartotinai gauti prisijungimo prie Kredito gavėjo zonos duomenis (vartotojo ID ir laikiną slaptažodį)) - 0,01 EUR.

Pažymos teikimo mokestis (taikomas, jeigu kredito gavėjo prašymu yra teikiama pažyma apie su vartojimo kredito sutartimi, jos vykdymu susijusius duomenis, kredito istoriją santykiuose su kredito davėju, įsiskolinimo kredito davėjui nebuvimą ir pan.) – 2,90 EUR.

Vekselio išdavimo mokestis – netaikomas.

Netesybos, mokamos už kreditą ir/ar kitas laiku pagal vartojimo kredito sutartį nesumokėtas sumas (0,05% į dieną nuo laiku nesumokėtų sumų), kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., priminimo žinučių ir laiškų kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) (taikomos, jeigu kredito gavėjas vėluoja laiku atlikti mokėjimus pagal vartojimo kredito sutartį)
Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos: Būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos. Kredito lėšos išmokamos į kredito gavėjo vartojimo kreditui gauti pateiktoje paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais: Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti:
Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą. Delspinigius už kreditą ir/ar kitas laiku pagal vartojimo kredito sutartį nesumokėtas sumas (įskaitant bendrąją vartojimo kredito kainą) – 0,05% į dieną nuo laiku nesumokėtų sumų.
Padengti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria, kai kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį (pvz., išlaidos teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, kt. išlaidos). Kredito gavėjui praleidus kredito mokėjimo terminą, pelno palūkanos ir administravimo mokestis yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti kredito sumos už visą pradelsimo laiką iki faktinio kredito grąžinimo dienos, ir atlieka mokėjimo funkciją (nėra kompensuojamojo pobūdžio). Jei sudarant kredito sutartį buvo taikoma bendros vartojimo kredito kainos ar kita nuolaida (nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose), tai kredito gavėjui vėluojant sutartyje numatytais terminais atlikti pagal sutartį priklausančius mokėjimus, nuolaidos kredito gavėjo vėluojamiems sumokėti mokėjimams (o kai Kreditas grąžinamas mėnesinėmis įmokomis – visai likusiai negrąžintai Kredito sumai ar jos daliai) netaikomos, o kredito gavėjas moka sutarties sudarymo dieną kredito gavėjui suteikto kredito atžvilgiu taikytą įprastą bendrąją vartojimo kredito kainą, informacija apie kurios dydį sutarties sudarymo dieną buvo pateikta kredito davėjo tinklalapyje ir yra nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose.

4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties.
Jūs turite teisę apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties
Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, apsisprendimo laikotarpiu (t.y. per dvi kalendorines dienas) gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties ir grąžinti kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų. Apsisprendimo laikotarpis prasideda nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo kredito gavėjui dienos. Kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai kredito davėjui ir grąžina kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Tokiu atveju kredito davėjas neturi teisės iš kredito gavėjo reikalauti palūkanų ar jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.
Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties: Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną.

Pasinaudojęs atsisakymo teise, kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą išsiuntimo kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos, bei sumokėti kredito davėjo viešojo administravimo įstaigoms (SODRAI, VĮ Registrų centrui, VĮ Centrinei hipotekos įstaigai) sumokėtus negrąžinamus mokesčius, kuriuos kredito davėjas sumokėjo dėl sutarties su kredito gavėju sudarymo ir/ar kredito gavėjui suteikimo.

Išankstinis grąžinimas.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.
Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Kreditą ar jo dalį nepasibaigus sutartyje nustatytam kredito grąžinimo terminui. Kredito gavėjui savo iniciatyva grąžinant kreditą ar jo dalį anksčiau nustatyto termino, kredito gavėjas kartu su grąžinama kredito suma privalo sumokėti ir iki išankstinio grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir kitas bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias išlaidas ir mokesčius. Kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Kreditas ar jo dalis viršija 2320 Eur (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt eurų) per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad Kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, lygią 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Kredito dalies, bet ne didesnę nei palūkanų suma, kurią Kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu Kreditą grąžintų Kredito sutartyje nurodytu laiku
Kreditingumo tikrinimas registruose ir informacinėse sistemose

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie kreditingumo patikrinimo registruose ir informacinėse sistemose rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.
Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo parengta ir taikoma kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tvarka, Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo principais bei kitais taikytinais teisės aktais, bei atsižvelgdamas į kredito gavėjo kreditingumo deklaracijoje, kredito paraiškoje ir kitaip pateiktą informaciją, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo kreditingumą ir turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą, jeigu mano, kad Kredito gavėjas, remiantis kredito davėjo turima informacija, nėra pajėgus laiku ir tinkamai vykdyti savo finansinių įsipareigojimų visą vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpį.
Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.
Jeigu kredito gavėjas paprašo, kredito davėjas patvariojoje laikmenoje kredito gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia kredito gavėjui vartojimo kredito sutarties projektą, kuris taip pat yra bet kuriuo metu prieinamas kredito gavėjui prisijungus prie vartotojo zonos tinklalapyje www.aujama-credit.lt

5. Jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas Įgyvendindamas savo teisę apsisprendimo laikotarpiu atsisakyti vartojimo kredito sutarties, kredito gavėjas ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos (t.y. per dvi kalendorines dienas nuo lėšų pagal sudarytą vartojimo kredito sutartį išmokėjimo kredito gavėjui dienos) praneša apie tai kredito davėjui elektroniniu paštu info@aujama.lt arba trumpąja žinute telefonu.+370 612 75777., arba paštu adresu P. Lukšio g. 34, LT-49356 Kaunas ir grąžina kredito davėjui jam išmokėtą vartojimo kredito sumą. Nepasinaudojus atsisakymo teise apsisprendimo laikotarpiu, kredito gavėjas netenka teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties nemokėdamas kredito davėjui vartojimo kredito sutartyje numatytų palūkanų, kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

Įgyvendindamas savo teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties, kredito gavėjas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos išsiunčia kredito davėjui elektroniniu paštu info@aujama.lt ar paštu adresu P. Lukšio g. 34 g. LT-49356 Kaunas raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka Kredito gavėjas manydamas, kad Kredito davėjas vykdydamas vartojimo kredito sutartį pažeidė, Kredito gavėjo teises ar įstatymų saugomus interesus, savo pasirinkimu gali kreiptis ne į teismą, bet pasinaudoti išankstine ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Tokiu atveju kredito gavėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą, pirmiausia privalo raštu kreiptis į kredito davėją ir nurodyti tariamo pažeidimo aplinkybes bei savo reikalavimus. Kredito davėjas privalo raštu atsakyti į tokią iš kredito gavėjo gautą pretenziją ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu įstatymai arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip. Kredito davėjas tokį kredito gavėjo prašymą nagrinėja nemokamai.

Kai kredito gavėjo netenkina kredito davėjo pateiktas atsakymas į kredito gavėjo pretenziją arba kai Kredito davėjas neatsako į Kredito gavėjo pretenziją per 14 (keturiolika) dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos (jeigu įstatymų arba Europos Sąjungos teisės aktų nenustatyta kitaip), kredito gavėjas turi teisę per 1 (vienus) metus nuo kreipimosi į Kredito davėją dienos dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme Lietuvos banko įstatyme ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 03-23. patvirtintose Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklėse nustatyta tvarka.

Jei nepavyktų su Firma skundo išspręsti taikiai, tada kreipkitės į Lietuvos banką.

Išsamią informaciją apie ginčų su finansų rinkos dalyviu nagrinėjimą rasite: http://www.lb.lt/vartotoju_apsauga_1

Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.